SWITCH&SOCKET

สวิตซ์

คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้า ณ จุดต่าง ๆ ของการใช้งานใช้ควบคุมในการเปิดและปิดวงจรไฟฟ้า มักใช้กับอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง มีหลายรูปร่างลักษณะแต่จะมีสัญลักษณ์บอกเปิด-ปิด และบอกจำนวนกระแสไฟฟ้าที่รับได้ ตำแหน่งการวางสวิตซ์ควรอยู่สูงพอสมควร ห่างจากความชื้น ใช้งานได้ง่าย เด็กเอื้อมไม่ถึง และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก  แต่เดิมนั้นสวิตช์เปิด-ปิดด้วยมือเท่านั้น ในปัจจุบันสวิตช์ยังสามารถเปิด-ปิดได้ด้วยแสง ความร้อน น้ำ ควัน และคลื่นวิทยุ และตัวสวิตช์จะกำหนดขนาดของแรงดันและกระแสสูงสุดที่สวิตช์ทนได้

เต้ารับและเต้าเสียบ

เต้ารับและเต้าเสียบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยนำปลายของสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับเต้าเสียบ ไปเสียบกับเต้ารับ ที่ต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้าใดๆ ก็ได้ภายในบ้าน


เต้าเสียบชนิด ขา คือ อุปกรณ์ที่ติดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เต้าเสียบ ขา ใช้กับเต้ารับ ขา มี ประเภท

1. แบบแบน จะมีรูกลมอยู่ตรงปาน เพื่อยึดเข้ากับปุ่มของเต้ารับอย่างพอดี กันการหลวม สั่นคลอน2. 
แบบกลม จะมี ชนิด คือ แบบมีฉนวนและไม่มีฉนวนหุ้ม แบบมีฉนวนเวลาจับเสียบจะไม่เกิดอันตรายแก่ผู้เสียบ


 

เต้าเสียบชนิด ขา เป็นเต้าเสียบมีขาโลหะอยู่ ขา ซึ่งต้องใช้กับเต้ารับที่มีช่องรับ ช่องขาและช่องที่เพิ่มขึ้นของเต้าเสียบและเต้ารับเป็นตำแหน่งที่ต่อกับสายดิน ขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายดินและลงดินไปไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ขณะจับเครื่องใช้นั้น

 

รูป เต้ารับและเต้าเสียบชนิด 3 ขา

ลักษณะเต้าเสียบและเต้ารับที่ดี คือ

1. ทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิมง่าย

2. มีพื้นที่สัมผัสมากทำให้นำไฟฟ้าได้ดี

3. ฉนวนที่หุ้มทั้งเต้ารับและเต้าเสียบต้องไม่กรอบหรือแตกง่าย

4. ขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน

วิธีการใช้เต้าเสียบและเต้ารับ

1. เวลาใช้เต้าเสียบจะต้องแน่นสนิทกับเต้ารับ

2. ไม่ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นเข้ากับเต้ารับอันเดียวกัน

รูป การใช้เต้ารับกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

3. การดึงเต้าเสียบออกจากเต้ารับควรจับที่เต้าเสียบ ไม่ควรดึงสายไฟเพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

รูป การดึงเต้าเสียบออกจากเต้ารับ

 

Visitors: 12,499