SAFETY SWITCH

เซฟตี้สวิตช์  (safety  switch)

            คืออุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและสวิตช์ตัดตอนที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำตามอาคารสำนักงาน
ทั่วไป ภายในกล่องของเซฟตี้สวิรช์จะประกอบด้วยหน้าสัมผัสและคาร์ทริดจ์ฟิวส์แบบปลอกหรือแบบใบมีด
           ดังนั้นการเปิดวงจรใดๆจึงอาศัยคุณสมบัติของฟิวส์ เซฟตี้สวิตช์จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวหลัก
(เมนใหญ่) ทำหน้าที่รับไฟจากภายนอกอาคาร เข้าสู่ภายในอาคารก่อนที่จะจ่ายให้กับโหลดเซนเตอร์ 
(Load center) ตามจุด ต่าง  ๆ ต่อไป

                             

        รูป เซฟตี้สวิตช์  (safety  switch)

                ลักษณะเฉพาะตัวของ Safety Switch ได้แก่
                                1. ต้องกดคันโยกลงก่อนทุกครั้ง (OFF) จึงจะเปิดฝากล่องได้
                                2. ต้องปลดหรือต่อวงจรได้พร้อมกันทุกๆ ตัวนำเส้นไฟ
                                3. ต้องประกอบด้วยฟิวส์สำหรับป้องกันกระแสไหลเกิน

ชนิด ชื่อ ราคา
 Safety Switch Schneider
เซฟตี้สวิตซ์ แบบใส่ฟิวส์ได้ 1เฟส 2สาย 240โวลท์ ใช้ภายในอาคาร(Indoor)
D221N Safety Switch Schneider 2P 240V 30A
2,700.00 / ใบ
 
D222N Safety Switch Schneider 2P 240V 60A
5,700.00 / ใบ
 
D223N Safety Switch Schneider 2P 240V 100A
9,420.00 / ใบ
 
D224N Safety Switch Schneider 2P 240V 200A
19,460.00 / ใบ
 
D225N Safety Switch Schneider 2P 240V 400A
57,030.00 / ใบ
 
Safety Switch Schneider 
เซฟตี้สวิตซ์ แบบใส่ฟิวส์ได้ 1เฟส 2สาย 240โวลท์ ใช้ภายนอกอาคาร(Outdoor) กันน้ำ
D221NRB Safety Switch Schneider 2P 240V 30A
4,560.00 / ใบ
 
D222NRB Safety Switch Schneider 2P 240V 60A
7,660.00 / ใบ
 
D223NRB Safety Switch Schneider 2P 240V 100A
10,770.00 / ใบ
 
D224NRB Safety Switch Schneider 2P 240V 200A
26,500.00 / ใบ
 
D225NR Safety Switch Schneider 2P 240V 400A
70,800.00 / ใบ
 
Safety Switch Schneider 
เซฟตี้สวิตซ์ แบบใส่ฟิวส์ได้ 3เฟส 4สาย 600โวลท์ ใช้ภายในอาคาร(Indoor)
H361 Safety Switch Schneider 3P 600V 30A
10,460.00 / ใบ
 
H362 Safety Switch Schneider 3P 600V 60A
12,840.00 / ใบ
 
H363 Safety Switch Schneider 3P 600V 100A
23,190.00 / ใบ
 
H364 Safety Switch Schneider 3P 600V 200A
37,060.00 / ใบ
 
H365 Safety Switch Schneider 3P 600V 400A
95,430.00 / ใบ
 
H366 Safety Switch Schneider 3P 600V 600A
146,400.00 / ใบ
 
H367 Safety Switch Schneider 3P 600V 800A
241,200.00 / ใบ
 
H368 Safety Switch Schneider 3P 600V 1200A
316,600.00 / ใบ
 
Safety Switch Schneider 
เซฟตี้สวิตซ์ แบบใส่ฟิวส์ได้ 3เฟส 4สาย 600โวลท์ ใช้ภายนอกอาคาร(Outdoor) กันน้ำ
H361RB Safety Switch Schneider 3P 600V 30A
14,810.00 / ใบ
 
H362RB Safety Switch Schneider 3P 600V 60A
19,460.00 / ใบ
 
H363RB Safety Switch Schneider 3P 600V 100A
30,850.00 / ใบ
 
H364RB Safety Switch Schneider 3P 600V 200A
40,060.00 / ใบ
 
H365R Safety Switch Schneider 3P 600V 400A
112,500.00 / ใบ
 
H366R Safety Switch Schneider 3P 600V 600A
169,100.00 / ใบ
 
H367R Safety Switch Schneider 3P 600V 800A
303,000.00 / ใบ
 
H368R Safety Switch Schneider 3P 600V 1200A
348,300.00 / ใบ
 


Safety Switch Schneider 
 
DU321 Safety Switch Schneider 3P 240V 30A
4,140.00 / ใบ
 
DU322 Safety Switch Schneider 3P 240V 60A
6,010.00 / ใบ
 
DU323 Safety Switch Schneider 3P 240V 100A
11,490.00 / ใบ
 
DU324 Safety Switch Schneider 3P 240V 200A
23,190.00 / ใบ
 
 Safety Switch Schneider
 
DU321RB Safety Switch Schneider 3P 240V 30A
6,210.00 / ใบ
 
DU322RB Safety Switch Schneider 3P 240V 60A
9,630.00 / ใบ
 
DU323RB Safety Switch Schneider 3P 240V 100A
17,190.00 / ใบ
 
DU324RB Safety Switch Schneider 3P 240V 200A
29,920.00 / ใบ
 
Safety Switch Schneider 
 
HU361 Safety Switch Schneider 3P 600V 30A
6,320.00 / ใบ
 
HU362 Safety Switch Schneider 3P 600V 60A
9,730.00 / ใบ
 
HU363 Safety Switch Schneider 3P 600V 100A
15,320.00 / ใบ
 
HU364 Safety Switch Schneider 3P 600V 200A
30,850.00 / ใบ
 
HU365 Safety Switch Schneider 3P 600V 400A
78,940.00 / ใบ
 
HU366 Safety Switch Schneider 3P 600V 600A
132,200.00 / ใบ
 
 Safety Switch Schneider
 
HU361RB Safety Switch Schneider 3P 600V 30A
9,220.00 / ใบ
 
HU362RB Safety Switch Schneider 3P 600V 60A
17,080.00 / ใบ
 
HU363RB Safety Switch Schneider 3P 600V 100A
23,190.00 / ใบ
 
HU364RB Safety Switch Schneider 3P 600V 200A
37,060.00 / ใบ
 
HU365R Safety Switch Schneider 3P 600V 400A
93,980.00 / ใบ
 
HU366R Safety Switch Schneider 3P 600V 600A
148,200.00 / ใบ
Visitors: 15,386